مطالعه دموگرافیک موارد اسیدپاشی در مرکز سوختگی مطهری در یک دوره شش ساله تهاجم با استفاده از اسید یکی از جرائم بیرحمانه تلقی می‌شود. ارتکاب این جرم عمدتا ً نه با هدف قتل بلکه تنبیه یا نابود کردن زندگی اجتماعی قربانی صورت می گیرد. این عمل خشونت آمیز معمولا در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. این مطالعه با هدف بررسی محل و شدت سوختگی و فراوانی بیماران، از نظر سن، جنس، وضعیت تاهل و رابطه مهاجم و مصدوم انجام شد...

مطالعه دموگرافیک موارد اسیدپاشی در مرکز سوختگی مطهری در یک دوره شش ساله