اسکارهای صورت

افزایش حجم موفقیت آمیز با کمک وسیله اتساع نسج [Tissue Expander- (TE) ] و پوشش دادن صورت با بافت مشابه، از نظر رنگ و ماهیت با محدودیت هایی روبرو است که از آن جمله میزان پوست تولید شده می‌باشد. انتخاب وسایل کوچکتر و افزایش حجم زیادتر آن، می‌تواند فلاپ قابل استفاده بیشتری ایجاد کرده و نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.
مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله